Σχετικά με το έργο

Αυτό είναι ένα έργο μεταφοράς της καινοτομίας που εστιάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία υποστηρίζεται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ για το 2013 και συντονιστής είναι η Ένωση Εξαγωγέων Σιδηρούχων και Μη Μετάλλων της Κωνσταντινούπολης. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, ξεκίνησε το Μάιο του 2014 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2016.
Πρωταρχικός στόχος του έργου I-CIA of SMEs είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις Λιθουανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία και Τουρκία, υποστηρίζοντας το προσωπικό στην Ανταγωνιστική Νοημοσύνη και την Ανταγωνιστική Στρατηγική. Σε γενικές γραμμές το σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ΑΝ και της ΑΣ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αύξηση του αριθμού των ατόμων που είναι ειδικευμένοι στην ΑΝ στην αγορά εργασίας.
Ο στόχος του έργου είναι να παρέχει στην ομάδα – στόχο μία διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που αντανακλά τις πρακτικές ανάγκες των τελικών χρηστών και η οποία είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να απευθυνθεί στις ειδικές ανάγκες της ομάδας – στόχου. Για το λόγο αυτό, το έργο I-CIA of SMEs θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για να εκπαιδεύσει το προσωπικό των ΜΜΕ ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και το μερίδιο τους στην παγκόσμια αγορά χρησιμοποιώντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση και μεθόδους κατάρτισης.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα βελτιωθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη, εντοπισμό και πλαισίωση του υπάρχοντος διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού με στόχο να βοηθήσει το κοινό να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας της ΑΝ.
Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου I-CIA of SMEs είναι:
– Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στις χώρες εταίρους
– Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με την Ανταγωνιστική Νοημοσύνη
– Αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που είναι ειδικευμένοι στην ΑΝ
– Διαδικτυακή πλατφόρμα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (θα βελτιωθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των ομάδων – στόχων)

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να βελτιώσουν τις ΜΜΕ οι οποίες αποτελούν πάνω από το 90% της Ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους, επιτυγχάνοντας ανάπτυξη των εξαγωγών τους και της δημιουργίας ενός δυναμικού εταιρικού προφίλ.