Информация за проекта

Проектът касае трансфер на иновация с фокус професионалното образование и обучение, съ-финансиран по Програма „Учене през целия живот“ на Европейския съюз и координиран от Асоциацията на износителите на черни и цветни метали – Истанбул (IDDMIB). Продължителността на проекта е двадесет и четири (24) месеца, с начало май 2014г. и край април 2016 г.

Основната цел на проекта е да подобри конкурентоспособността на МСП в Литва, България, Гърция, Хърватия и Турция като подкрепя заетите лица за развиване на способности за конкурентоспособност и разработване на стратегии. Като цяло проектът цели да повиши осведомеността на всички заинтересовани страни относно важността на проучването на конкуренцията и разработването на стратегии в МСП, както и да увеличи броя на лицата на пазара на труда, които притежават необходимите умения за разузнаване на конкуренцията.

Целта на проекта е да се предостави на целевата група образователна E-платформа, която да отразява практическите нужди на крайните потребители и да е достатъчно гъвкава, за да е в състояние да отговори на специфичните нужди на целевата група. Проект I-CIA of SMEs ще разработи курс за професионално обучение на персонала на малките и средни предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност и дял на глобалния пазар чрез използване на методи за отворено и дистанционно обучение.

Учебният материал ще бъде обогатен чрез допълнително разработване,  адаптиране и редактиране на наличния вече материал за електронно обучение, предназначен да помогне на обучаващите се лица да придобият необходимите умения за разузнаване на конкуренцията.

Очакваните резултати от проект I-CIA of SMEs са:

  • повишаване конкурентоспособността на МСП в държавите-партньори
  • повишаване информираността по отношение на разузнаването на конкуренцията
  • увеличаване броя на хората, които притежават умения за разузнаване на конкуренцията
  • Електронна платформа за електронно обучение (която ще бъде усъвършенствата в зависимост от специфичните нужди на целевите групи)

Благодарение на резултатите от проекта  се очаква да се подобри  състоянието на МСП, които представляват повече от 90 % от пазара в Европейския съюз, чрез повишаване на тяхната конкурентоспособност, ръст в износа и изграждането на стабилен профил на фирмата.